Besluitvorming stukken Algemene Ledenvergadering september 2020

Vanwege de coronacrisis kon de voor 19 maart 2020 geplande Algemene Ledenvergadering geen doorgang vinden. Dat had tot gevolg dat er geen besluitvorming heeft plaatsgevonden over de stukken die statutair door de Algemene Ledenvergadering moeten worden vastgesteld. Omdat het niet te verwachten is dat op afzienbare termijn wel een ledenvergadering kan worden gehouden, heeft het bestuur besloten gebruik te maken van de Wet Tijdelijke Voorzieningen in verband met de uitbraak van Covid-19 door deze besluiten digitaal aan u voor te leggen.

Daarvoor hebben wij de volgende procedure vastgesteld:

De stukken waarover besluitvorming dient plaats te vinden zijn afgedrukt in Torenklanken 57 van maart 2020. Tevens zijn de stukken te vinden op deze website onder Verslagen.
Leden die deze stukken schriftelijk willen ontvangen, kunnen deze opvragen bij de secretaris.

Tot 1 september a.s. heeft u de kans om vragen te stellen of opmerkingen over deze stukken te maken. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar secretaris@genootschapwormer.nl.

De antwoorden op deze vragen en opmerkingen staan vanaf 3 september op de website en worden tevens via een nieuwsbrief aan de leden gezonden.

Tot 9 september a.s. kunnen leden van het Genootschap via de website hun stem uitbrengen over de voorgestelde besluiten. Dit kan door in te loggen op genootschapwormer.nl/alv/ en het wachtwoord dat staat vermeld op blz. 2 in Torenklanken 59. Om dubbel stemmen te voorkomen vragen wij uw naam, e-mailadres en/of lidmaatschapsnummer in te vullen. Het lidmaatschapsnummer is te vinden op de adressticker van Torenklanken.

Bij deze stemming wordt u ook gevraagd in te stemmen met de benoeming van Peter Tange tot erelid van het Historisch Genootschap Wormer.

Op 12 maart jl. heeft Peter Tange officieel afscheid genomen als burgemeester van Wormerland. Gedurende zijn ambtstermijn heeft Peter zich op meerdere terreinen ingezet voor het behoud van het historisch erfgoed in Wormerland. Zo heeft hij een stimulerende rol vervuld bij de oprichting van het Genootschap en heeft vele malen uitreikingen verricht of eerste exemplaren in ontvangst genomen. Daarnaast heeft hij een belangrijke bemiddelende rol gehad bij de bestuurscrisis en het aanzoeken van een nieuw bestuur. Verder mag ook zeker niet onvermeld blijven dat Peter de stuwende kracht is geweest achter de herbouw van de Beschuitstoren, een aandachttrekker in de gemeente waarin het Genootschap ook haar onderkomen heeft gevonden. Deze en vele andere verdiensten van Peter heeft het bestuur doen besluiten de leden voor te stellen om Peter Tange tot erelid van het Historisch Genootschap Wormer te benoemen.

Helaas is door deze werkwijze de verrassing er af, maar in het huishoudelijk reglement is vastgelegd dat een besluit tot benoeming van een erelid alleen door de ledenvergadering kan worden genomen.

Klik hier om in te loggen en uw stem uit te brengen.

Arthur van Haarlem, secretaris

Bewaren 13 augustus 2020