Header_zaanbrug

Genootschapsnieuws augustus 2020

Beste lezer,

In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor de procedure rond de besluitvorming over de jaarstukken 2019 van het Historisch Genootschap Wormer. Vanwege de coronaperikelen konden wij de stukken niet met u bespreken in een Algemene Ledenvergadering. Vandaar nu digitaal. Hieronder en op onze website (klik op 'Lees verder') leest u hoe e.e.a. in zijn werk gaat. Wij vragen u in ieder geval te reageren op het voorstel om een lid van ons Genootschap het erelidmaatschap te verlenen.
Voorts nieuws over de Open Monumentendag op 12 september a.s., die ook anders dan anders zal zijn dit jaar.
Ten slotte melden wij u een wijziging met betrekking tot de verspreiding van Torenklanken.

Wij wensen u veel leesplezier en blijf gezond!

Historisch Genootschap Wormer
BESTUUR_ALV_2019_
Algemene Ledenvergadering Historisch Genootschap Wormer, 2018.

Besluitvorming stukken
Algemene Ledenvergadering september 2020

Vanwege de coronacrisis kon de voor 19 maart 2020 geplande Algemene Ledenvergadering geen doorgang vinden. Dat had tot gevolg dat er geen besluitvorming heeft plaatsgevonden over de stukken die statutair door de Algemene Ledenvergadering moeten worden vastgesteld. Omdat het niet te verwachten is dat op afzienbare termijn wel een Ledenvergadering kan worden gehouden, heeft het bestuur besloten gebruik te maken van de Wet Tijdelijke Voorzieningen in verband met de uitbraak van Covid-19 door deze besluiten digitaal aan u voor te leggen.

Daarvoor hebben wij de volgende procedure vastgesteld:
De stukken waarover besluitvorming dient plaats te vinden zijn afgedrukt in Torenklanken 57 van maart 2020. Tevens zijn de stukken te vinden op de website onder Verslagen.
Leden die deze stukken schriftelijk willen ontvangen, kunnen deze opvragen bij de secretaris.

Tot 1 september 2020 heeft u de kans om vragen te stellen of opmerkingen over deze stukken te maken. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar secretaris@genootschapwormer.nl.

De antwoorden op deze vragen en opmerkingen staan vanaf 3 september op de website en worden tevens via een nieuwsbrief aan de leden gezonden.

Tot 9 september kunnen leden van het Genootschap via de website hun stem uitbrengen over de voorgestelde besluiten. Dit kan door in te loggen op genootschapwormer.nl/alv/ met het wachtwoord dat staat vermeld op blz. 2 van Torenklanken 59. Om dubbel stemmen te voorkomen vragen wij uw naam met e-mailadres en/of lidnummer. Het lidnummer is te vinden op de adressticker van Torenklanken.

Open Monumentendag 12 september in de Stoomhal

Omslag_ABC_staand
Dat het door alle coronaperikelen een bijzonder jaar is voor het Historisch Genootschap moge duidelijk zijn. De commissie die zich bezighoudt met de organisatie van Open Monumentendag 2020 kwam in het najaar van 2019 al vroeg bijeen om plannen te smeden. Tijdens deze dag staat educatie centraal. Het thema is dit jaar ‘Leermonumenten’. De commissie ging voortvarend aan de gang. Het thema nodigde uit tot het uitbrengen van een boek met als onderwerp ‘de geschiedenis van de scholen in Wormer en Jisp’. Titel van het boek: Het ABC van weleer.

Volg ons

facebook 

Wijziging coördinatie Torenklanken

Postbode
Onze coördinator Karen Dolné heeft de wens te kennen gegeven om haar activiteit bij de verspreiding van Torenklanken te beëindigen. Zij dankt alle koeriers van de voorbije jaren voor de plezierige samenwerking. Karen blijft echter wel als koerier haar eigen wijk Jisp en Oosteinde Wormer en haar fietswijk in de omgeving verzorgen. Het bestuur is haar zeer erkentelijk voor haar inzet vanaf de oprichting van het Historisch Genootschap in 2006.
Van onze leden, die af en toe hand- en spandiensten verlenen, zal Agnes van der Weide-Beijaard in het vervolg voor de verspreiding naar de koeriers zorg dragen, geholpen door een kleine coördinatiegroep.

Agnes’ adresgegevens:
Dorpsstraat 166, 1531 HR Wormer agnes.van.der.weide@kpnmail.nl
075-642 5065 of 06-3640 0839

Wij wensen Agnes veel succes!
MailPoet